دوشنبه 8 آذر 1400 | 1400/09/08

🔵 شماره کارت بانک ملت :
▶️ 6104 3378 5838 0809
🙍🏻‍ بنام مسعود قربانی صادق


🔵 شماره کارت قوامین :
▶️ 6395 9911 1810 0106
🙍🏻‍ بنام تقی پناهی پیراقوم

 

🔵 شماره حساب بانک ملت :
▶️ ۵۶۰۵۲۶۸۸۳۰

🔵 شماره شبای بانک ملت :
▶️ IR06  0120  0200  0000  5605  2688  30

🙍🏻‍ بنام مسعود قربانی صادق / تقی پناهی پیراقوم